Anunț închiriere pășuni

Informaţii generale privind :

 

închirierea unui teren în suprafață de 52 ha , situat în localitatea Laslău Mare , având categoria de folosință pășuni din domeniul privat al comunei Suplac, județul Mureș

închirierea unui teren în suprafață de 10 ha , situat în localitatea Suplac , având categoria de folosință pășuni din domeniul privat al comunei Suplac, județul Mureș

II.1. Date de identificare ale organizatorului atribuirii directe

Comuna Suplac, str. Principală, nr.238, judeţul Mureş

Telefon 0265/456242; Fax 0265/456112

Persoana de contact: Bucur Leon-Dan – viceprimar

II.2. Procedura: atribuire directă –

II.3. Derularea procedurii de atribuire directă

Data limită şi locul de depunere al documentelor: 28.03.2019 ora 10,00 la sediul Primăriei Comunei Suplac, str. Principală, nr.238, judeţul Mureş.

Şedinţa de evaluare va avea loc în data de 28.03.2019 ora 10.30 la sediul Primăriei comunei Suplac, str. Principală, nr.238, judeţul Mureş. La şedinţa de evaluare pot participa solicitanţii care au depus documentele conform prezentei documentaţii de atribuire directă.

Solicitanţii interesaţi să participe la procedura de atribuire directă pentru închirierea terenurilor având categoria de folosinţă păşune din domeniul privat al Comunei Suplac, judeţul Mureş, trebuie să prezinte următoarele documente:

Persoană fizică:

Cerere – conform Formularului nr. 1 din secţiunea formulare
Copie după actul de identitate al solicitantului;
Certificat de atestare fiscală privind plata la zi a taxelor şi impozitelor faţă de bugetul local, valabil la data depunerii cererii;
Adeverinţă de la Direcţia Sanitar Veterinară sau de la medicul veterinar cu efectivele de animale inregistrate in Registrul National al Exploatatiilor (RNE), pe specii si categorii de animale pentru speciile bovine, caprine şi ovine. Pentru specia ecvidee se solicită prezentarea copiei după paşaportul animalului.
Adeverinţă de la Registul Agricol din care să reiasă numărul de animale deţinut- actualizată la zi;
Declaraţie de participare, în original conform Formularului nr.2 din secţiunea formulare
Declaraţie privind asigurarea încărcăturii – Formular nr.4 din secţiunea formulare
Formular de ofertă financiară, în original, conform Formular nr.3 din secţiunea formulare
Asociaţii înfiinţate conform OG nr.26/2000:

Cerere – conform Formularului nr. 1 din secţiunea formulare
Certificat de grefă de la judecătorie privind înregistrarea asociaţiei – copie
Certificat de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, dacă este cazul – copie
Certificat de înregistrare fiscală de la ANAF – copie conform cu originalul
Certificat de atestare fiscală privind plata la zi a taxelor şi impozitelor faţă de bugetul local, valabil la adata depunerii cererii;
În cazul în care crescătorii de animale sunt constituiţi într-o asociaţie se va prezenta un tabel nominal cu membrii asociaţiei şi se va anexa adeverinţa de la Direcţia Sanitar Veterinară sau de la medicul veterinar cu efectivele de animale inregistrate in Registrul National al Exploatatiilor (RNE), pe specii si categorii de aimale de către fiecare membru în parte;
Adeverinta de la Registrul Agricol din care sa reiasa numarul de animale detinut de fiecare membru al asociaţiei – se poate prezenta şi un tabel centralizator semnat de către responsabilul cu registrul agricol din cadrul primăriei.
Declaraţie de participare, în original conform Formularului nr.2 din secţiunea formulare
Declaraţie privind asigurarea încărcăturii – Formular nr.4 din secţiunea formulare
Împuternicire pentru asociaţie, conform Formularului nr.3 din secţiunea Formulare
Formular de ofertă finanaciară, în original – conform Formular nr.4 din secţiunea formulare
Persoana juridice:

Cerere – conform Formularului nr. 1 din secţiunea formulare
Certificat de înregistrare – copie conform cu originalul
Certificat de înregistrare fiscală de la ANAF
Certificat Constatator emis de ONRC , valabil la data depunerii solicitării
Certificat de atestare fiscală privind plata la zi a taxelor şi impozitelor faţă de bugetul local, valabil la adata depunerii cererii;
Adeverinţă de la Direcţia Sanitar Veterinară sau de la medicul veterinar cu efectivele de animale inregistrate in Registrul National al Exploatatiilor (RNE), pe specii si categorii de animale pentru speciile bovine, caprine şi ovine. Pentru specia ecvidee se solicită prezentarea copiei după paşaportul animalului.
Declaraţie de participare, în original conform Formularului nr.2 din secţiunea formulare
Declaraţie privind asigurarea încărcăturii – Formular nr.4 din secţiunea formulare
Formular de ofertă financiară în original– conform Formular nr.4 din secţiunea formulare
Notă:

Se vor respinge solicitanţii (persoane fizice, juridice sau asociaţii) care:

Nu prezintă toate documentele solicitate,Nu îndeplinesc cerinţele din documentaţia de atribuire
Se află în procedura reorganizării juridice sau a falimentului

Sari la conținut