Anunț,organizare concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA SUPLAC

Tel/fax/0265456112

Nr. 2172 /2019

ANUNȚ

Primăria comunei Suplac ,jud.Mureş ,organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante din cadrul instituţiei ,în data de 11,decembrie , 2019 ,după cum urmează:

Detaliile pentru organizarea concursului sunt următoarele:

A. Denumirea funcţiilor publice vacante :

1.) Inspector , clasa I, grad profesional principal – în cadrul compartimentul financiar contabil și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

2.) Referent , clasa III, grad profesional superior – în cadrul compartimentul financiar contabil și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

Condiții de desfășurare a concursului de ocupare a funcțiilor publice de execuție,:
Concursul de recrutare va avea loc la sediul Primăriei comunei Suplac , din localitatea Suplac, nr. 238,județul Mureș și constă în trei puncte successive:

– selecția dosarelor -în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere

– proba scrisă 11.12.2019 ora 9,00

– interviu –în termen de 5 zile lucrătoare de la data probei scrise

Condițiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante sunt :
1. Condiții generale prevăzute la art. 465 ,alin (1) din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Condițiile specifice -Atribuțiile principale ale postului : impunere impozite și taxe , atribuții în domeniul resurselor umane

pentru ocuparea funcției publice de inspector clasa I, grad professional principal :

-studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă

– Să aibă minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor

2.

pentru ocuparea funcției publice de referent clasa III, grad professional superior -Atribuțiile principale ale postului : Incasare impozite și taxe ,responsabil cu arhiva

Să fie absolvent de studii medii liceale ,finalizate cu diplomă de bacalaureat .
Să aibă minim 7 ani vechimeîn specialitatea studiilor
E. Bibliografia comună :

Constituția României ,republicată;
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare ;
F . Bibliografia specifică funcției :

1. Inspector,clasa I, grad profesional principal :

– Legea nr. 53 /2003 privind codul muncii

2. Referent clasa III, grad profesional superior :

– Legea nr. 16 din 2 aprilie 1996 ,Legea Arhivelor Naţionale, Republicată,

G. Alte mențiuni cu privire la desfăşurarea concursului:

– Candidații pot depune dosarele de concurs în perioada 11.11.2019 – 02.12.2019, la sediul Primăriei comunei Suplac .

Persoana de contact

Viceprimar ing. Bucur Leon-Dan

Tel 0728071581 adresa de e-mail :bucur_danleon@yahoo.com

 

 

PRIMAR

SZAKACS BELA

Sari la conținut