Concurs Referent, grad II în cadrul compartimentului agricol

ANUNȚ

Potrivit prevederilor HG. Nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contrctulae șu criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contrcatual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ,cu modificările și cpompletările ulterioare ;

Primăria comunei Suplac ,jud.Mureş în perioada 20.05.219- 24.05.2019 organizează concurs /examen , pentru ocuparea unui post de natură contractuală de execuție vacantă, de referent în cadrul compartimentului agricol ,grad II, ,nivelul studiilor M.
documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs,
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor,

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Condiţii generale :

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii medii cu diplomă de bacalaureat

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice :

– 1 ani vechime în domeniul Topometriei,dovedită cu adeverință ori carnet de muncă

– cunoașterea programelor informatice din domeniul agricol AUTOCAD ,RAN , NOMENCLATURĂ STRADALĂ

IV.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora- Sediul Primăriei comunei Suplac

proba scrisă – 20.05.2019 – ora 9,00 – sediul Primăriei comunei Suplac
proba practică ̶ 22.05.2019 – ora 9,00 ̶ sediul Primăriei comunei Suplac
interviul ̶ 24.05.2019 – ora 9,00 ̶ la sediul Primăriei comunei Suplac

Bibliografia :

Legea administrației publice nr. 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 477/2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
Ordonanța 28/2008 ,privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare,
Legea fondului funciar nr. 18/1991 cu modificările și completările ulterioare
Legea cadastrului nr. 7/1996 cu modificările și completările ulterioare

Data-limită până la care se pot depune dosarele de concurs,

Dosarele de înscriere se vor depune la Primăria comunei Suplac în termen de 15 zile lucrătoare de la -data publicării în Monitorul Oficial .

Alte informații la: tel.0265 456190 – /pagina web- www.primariasuplac.ro

Persoana de contact Bucur Leon –Dan .

Sari la conținut