Depunerea solicitărilor privind acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

PRIMĂRIA SUPLAC

 

ANUNȚ

 

Depunerea solicitărilor privind acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional

 

 

Începând cu data 28.08.2020, Compartimentul de Asistență Socială Suplac demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora.

Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial/ sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic in cuantum de 500 de lei/an școlar.

Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole pe papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare in școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

Destinatar final al acestui sprijin educațional este copilul, titularul tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional fiind reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal a1 copilului.

Conditiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:

să aibă domiciliul/reședința pe raza Comunei Suplac;
venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna anterioară depunerii cererii este de până la 284 lei pentru familiile cu copii înscriși la grădiniță;

venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an este de pănă la 1.115 lei pentru familiile cu copii înscriși în clasele primare – gimnaziale;

să facă dovada inscrierii copilului la grădiniță sau școală.
Pentru anul școlar 2020-2021 cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, in perioada 28.08.2020- 10.09.2020, la Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Comunei Suplac.

După evaluarea cererilor depuse însoțite de actele doveditoare, Compartimentul de Asistență Socială Suplac vă înaintăm lista destinatarilor finali către Instituția Prefectului Județului Mureș până la data de 15.09.2020.

 

PRIMAR

SZAKACS BELA

TICHET SOCIAL PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL:

 

– Cerere/ declarație tipizată

– Copie B.I./C.I. al titularului și al membrilor de familie

– Copie certificat de naștere a copiilor

– Copie certificat de căsătorie ( dacă este cazul)

– Copie certificate de deces parinte ( unde este cazul)

– Adeverințe eliberate de unitatea de învățământ școală/ grădiniță privind frecventarea cursurilor

– Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei ( adeverință salar, cupon de pensie, cupon alocație de stat, cupon alocația pentru susținerea familiei, cupon ajutor social, somaj sau alte venituri).

– Hotărâri de divorț ( dacă este cazul)

ÉRTESITÉS

 

A 133/2020 Törvényrendelet értelmében 500 lejes vásárlási utalványban részesülhatnek azok a hátrányos helyzetű szűlök akiknek gyerekei óvodai, elemi és általános iskolai oktatásban részesülnek.

Ezek az utalványok elektronikus formában lesznek kiadva és felhasználhatják iskolai eszközök (füzet, táska, irószer, stb.)valamint ruházat megvásárlására.

Letehetik a kérést azon családok, akiknek személyenkénti havi nettó jövedelme nem haladja meg a 284 lejt óvodai oktatásban részesülő gyerekek esetén, 1.115 lejt elemi és általános iskolában tanuló gyerekek (előkészitő – nyolc osztály) esetén és akik rendelkeznek iskolai beiratkozási igazolással a 2020-2021 tanévre.

Szükséges iratok:

ÓVÓDAI, ISKOLAI BEIRATKOZÁSI IGAZOLÁS
TIPUS KÉRÉS
A CSALÁDTAGOK SZEMÁLYI IGAZOLÓ AKTÁJA (BULETIN VAGY KERESZTLEVÉL) – FÉNYMÁSOLAT
HALOTTI BIZONYITVÁNY (SZÜKSÉG ESTÉN)
HÁZASSÁGI LEVÉL
A KERESŐ CSALÁDTAGOK HAVI JÖVEDELMÉT IGAZOLÓ IRAT ( FIZETÉS, NYUGDIJSZELVÉNY, GYERMEKPÉNZ SZELVÉNY, CSALÁDI POTLÉKOT IGAZOLÓ SZELVÉNY, SZOCIÁLIS SEGÉLYT IGAZOLÓ SZELVÉNY, MUNKANÉLKÜLI SZELVÉNY) ESTENKÉNT MÁS JÖVEDELEM FORRÁS
A kéréseket letehetik a Küküllőszéplak-i Polgármesteri Hivatal Szociális osztályán 2020szeptember 10-ig.

 

 

POLGÁRMESTER

SZAKÁCS BÉLA

Sari la conținut